Dana 13.10.2016.godine u amfiteatru naše škole održano je predavanje na temu : ,,Smjernice u radu sa djecom u rizičnom ponašanju”. Organizator predavanja je Gimnazija ,,Musa Ćazim Ćatić” u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Predavanje je održao prof.dr.Elmedin Muratbegović sa katedre za kriminologiju, a predavanju su prisustvovali pedagozi, profesori i profesorice svih srednjih škola iz Tešnja, ali i osnovnih škola kao i učenici srednjih škola ispred Vijeća učenika.

Na samom početku predavanja istaknut je cilj stvaranja suradnje između škole, centra za socijalni rad i centra za mentalno zdravlje. Prvo i osnovno pitanje samog predavanja bilo je: Da li imamo standardizirani kriterij za prepoznavanje ”djece u riziku” u osnovnim i srednjim školama? I, kako kreirati kriterij osnovnog rizičnog ponašanja kod djece u osnovnim i srednjim školama? Rečeno je da postoje određeni priručnici i knjige kao smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, ali i da se uvode novi postupci i smjernice u rješavanju istoga. Na osnovu analize i istraživanja uvedeni su kriteriji za prepoznavanje djece u rizičnom ponašanju i sortirani u devet skupina: 1.poteškoće u učenju, 2.odnos sa vršnjacima, 3.odnos djeteta i nastavnika, 4.sposobnost nošenja sa problemom, 5.socijalna tjeskoba, 6.depresivno, anksiozno ponašanje, 7.hiperaktivno ponašanje djeteta, 8.agresivno i destruktivno ponašanje i 9.društveno neprihvatljivo ponašanje. Na osnovu toga bit će izgrađeni priručnici sa ponašanjem djeteta/ učenika uz pomoć kojeg će se rješavati problemi. U svemu tome bit će uključen rad stručne službe škole u cilju što efikasnijeg rješavanja problema i zaštite djeteta, nastavnika  pa i roditelja.

Na samom kraju predavanja prisutni su imali priliku da postave neka pitanja i diskutuju, jer je tematika svakodnevna i veoma bliska svima.

Ovom prilikom se zahvaljujemo gostu predavaču, prof.Muratbegoviću kao i Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije što su otvorili ovu tematiku i probudili interesovanje kod profesora za nove smjernice u radu i rješavanju datih problema.