Vijeće roditelja ima funkciju da: promoviše interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi, predstavlja stavove roditelja školskom odboru, podstiče angažman roditelja u radu škole. Informiše školski odbor o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili, po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom, učestvuje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje rad škole.

Predstavnici Vijeća roditelja su:

(1a) Fikreta Kurtić(3a) Alma Hasanbašić
(1b) Hasan Handžić(3b) Nermin Deljkić
(1c) Melisa Deljkić(3c) Amira Mulabdić
(1d) Emir Grebić(3d) Mirsad Srkalović
(2a) Arijana Brkić(4a) Vernesa Prnjavorac
(2b) Samila Čamdžić(4b) Amira Mulabdić
(4c) Ermelina Ćostović

U principu je njegova zadaća da :Shodno Pravilima Vijeća roditelja,Vijeće donosi svoj Godišnji plan i program rada.

–  aktivno učestvuje u raznim oblicima rada škole,
–  slobodno izražava svoje mišljenje i daje prijedloge organima škole za poboljšanje uvjeta rada škole,
–  daje sugestije za utvrđivanje specifičnih programskih sadržaja,
–  daje sugestije za izmjene i dopune Pravila i drugih akata škole i programa rada,
–  bira svje predstavnike za učešće u radu organa Škole, kada se raspravlja o pitanjima koje je
–  pokrenulo Vijeće,
–  daje mišljenje o prijedlozima za izricanje odgojno-disciplinskih mjera,
–  pokreće različite inicijative i aktivnosti u radu škole.