Pregled broja časova redovne nastave, po predmetima i razredima, prikazan je u tabeli:

R.br. NASTAVNI  PREDMET BROJ  SATI REDOVNE  NASTAVE  PO  RAZREDIMA  I  PREDMETIMA SVEGA
I II III IV SEDMIČNO GODIŠNJE
1.   Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i književnost     12      16      9     14             51     1715
2.   Engleski jezik     9      12      9     13             43     1440
3.   Njemački jezik       6        8      6     10             30     1000
4.   Francuski jezik       0        0       0     4               4     120
5.   Turski jezik       2        2        2       0               6     210
6.   Latinski jezik       0        0        3       8             11     345
7.   Historija/Povijest       6        8        3       3             20      685
8.   Geografija/Zemljopis       6        8        3       3             20      685
9   Sociologija       0        0        7       3             10     335
10.   Filozofija s logikom       0        0        0      12             12      360
  11.   Psihologija       0        0        6       0               6      210
12.  Demokratija i ljudska prava       0        0        6       0               6      210
13.   Kultura religija       0        0        0       4               4      120
14.   Islamska vjeronauka       3        4        3       4             14      470
15.   Etika       1        1        0       0               2        70
16.   Matematika      12      16      11     14   53    1785
17.   Fizika       6        8        6       6             26      880
18.   Biologija       6        8        3       3             20     685
19.   Hemija/Kemija       6        8        3       3             20      685
20.   Informatika       6        8        2       2             18      620
21.   Nacrtna geometrija       0        0        0       2               2        60
22.   Muzička/Glazbena kultura       0        8        0       0               8      280
23.   Likovna kultura       6        0        0       0               8      210
24.   Tjelesni i zdravstveni odgoj       6        8        6        8             28    940
UKUPNO : 93 123  88  116    420  *   14120

Napomena:Nastava turskog jezika za Ic i III a, b, c se spaja i dva su časa manje u odnosu na tabelarni prikaz.

Učenici prvog  razreda :
I strani engleski jezik 56 i
II strani njemački jezik 53 učenika i turski jezik 3 učenika..

Učenici drugog razreda:
I strarni engleski jezik 74 i
II strani njemački jezik 62 učenika i turski 12  učenika.

Učenici trećeg razreda :
I strani engleski jezik 76,
II strani njemački jezik 65 ,
II strani turski jezik 11  učenika

Učenici četvrtog razreda :
I strani engleski jezik 78 ,
II strani jezik njemački jezik 78 i
III strani jezik (jezičko izborno područje) francuski jezik 15 učenika.

Kombinacije nastave stranih jezika

1a i 3abc: 1a 3 učenika II strani turski jezik i 3bcd po 9 učenika II strani turski jezik (2 časa)
2a : grupa od 12 učenika II strani Turski jezik (2 časa) i 10  učenika II strani jezik Njemački (2   časa)