Organ upravljanja u Gimnaziji je Školski odbor Gimnazije.

Školski odbor Gimnazije broji pet (5) članova:
* Omerbašić Sabahudin – predsjednik, iz reda osnivača
* Demirović Azelma – član iz reda lokalne zajednice
* Šabanović Harijeta – član iz reda nastavnika,stručnih saradnika i saradnika škole
* Sinanović Besima – član iz reda nastavnika,stručnih saradnika i saradnika škole
* Čajić Nermina – član iz reda roditelja

Presjednika i članove Školskog odbora imenuje i razrješava osnivač i imenuju se za vrijeme od četiri (4) godine i mogu biti najviše dva puta imenovani u Školski odbor.

Školski odbor odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova svih članova.

Poslovi  Školskog odbora Gimnazije (Pravila Gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“, član 120):

*        Donosi pravila i druga akta Gimnazije
*        Imenuje i razriješava direktora Gimnazije
*        Raspisuje konkurs za izbor nastavnika i stručnih saradnika i vrši njihov izbor na prijedlog direktora
*        Donosi godišnji program rada Gimnazije i usvaja izvještaje o njegovoj primjeni
*        Odlučuje o prestanku prava nastavnika i stručnih saradnika na dalji obrazovno-odgojni rad u nastavi
*        Odlučuje o korištenju raspoloživih sredstava škole u skladu sa zakonom
*        Donosi odluku o broju, organiziranju i ukidanju odljenja
*        Utvrđuje prijedlog plana upisa učenika
*        Podnosi izvještaj o uspjehu i postignutim rezultatima obrazovno odgojnog rada kao i materijalnom
poslovanju Gimnazije Ministarstvu obrazovanja
*        Prati opći uspjeh učenika i preduzima mjere na poboljšanju radnih uvjeta u školi i nastavi
*        Donosi Pravilnik o kućnomm redu Gimnazije
*        Odlučuje, na prijedlog nastavničkog vijeća ili direktora, o prigovoru nastavnika, stručnih saradnika i
saradnika na izjavljenu ocjenu o radu
*        Daje tumačenje općih akata Gimnazije
*        Dodjeljuje nagrade zaposlenicima i učenicima za postignute rezultate u radu i jubilarne nagrade
zaposlenicima
*        Donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte u skladu sa
zakonom i Pravilima Gimnazije
*        Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora Gimnazije
*        Rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem
*        Odgovara osnivaču za rezultate rada Gimnazije
*        odlučuje o prigovoru roditelj, odnosno staratelja učenika na rad nastavnika i stručnih saradanika
*        odlučuje o prigovorima i žalbama zaposlenika
*        odlučuje o žalbama učenika, roditelja, odnosno staratelja učenika na odgojno- disciplinske mjere
ukor nastavničkog vijeća i isključenje iz Gimnazije
*        odlučuje o svim pitanjima obavljanja obrazovno-odgojne djelatnosti radi koje je Gimnazija osnovana,
ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Gimnazije