Naziv škole:Javna ustanova Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“
Adresa:Tešanj,ulica Patriotske lige 65
Akt o osnivanju:Broj:01.-38—15798/04 od 29.07.2004.godine
Akt o upisu u sudski registar:Rješenje br. 043-0-Reg-06-000080 od 20.02.2006. godine
Akt o upisu u registar Ministarstva:Br. 10-02-1017-77/06 pod brojem 77/IV na strani 153. i 154.
Direktor:Adela Ibraković, v.d.Telefon:465-157, 061 782 591
Pomoćnik:———–Telefon:———–
Sekretar:Anisa HotićTelefon:(032) 465-155
Stručni saradnik:Nađa KrdžalićTelefon:(032) 465-156
Fax:(032) 465-157
E-mail:gimna@ bih.net.ba
Web:www.mcc.edu.ba
Broj učenika:280
Broj odjeljenja:13
Ukupan broj osoblja:42
Broj nastavnog osoblja:32
Broj nenastavnog osoblja:10

 

Ukupan broj učenika je 280 raspoređenih u 13 odjeljenja .
Prosječan broj učenika po odjeljenju 21,54.

Izborna područja u trećem razredu su:Izborna područja u četvrtom razredu su:
• jezičko (3a)• društveno (4a)
• društveno (3b)• prirodno (4b)
• prirodno (3c)• matematičko-informatičko (4c)
• matematičko-informatičko (3d)

U školi je potpuno ili djelimično angažirano  42 radnika i to:
– 32 nastavnika ,
– 10 rukovodnog, administrativno-finansijskog, bibliotekarskog i pomoćno-tehničkog osoblja.

Školsko područje obuhvata cjelokupnu općinu Tešanj i općinu Doboj-jug.

Nastava se organizuje u dvije smjene:Naša škola je ovu školsku godinu započela sa radom u 7 učionica Gimnazije i jednom učionicom unutar prostora Srednje mješovite škole Tešanj.
– u prvoj smjeni (počinje u 7,00 sati i završava u 12,55) su odjeljenja II i IV razreda
– u drugoj smjeni (počinje u 13 časova a završava u 18,55) odjeljenja I i III razreda.
Promjena smjena se ne planira za ovu školsku godinu.

U toku ljetnog računanja vremena(od kraja marta do kraja oktobra) petkom u drugoj smjeni, radi obavljanja neodloživih vjerskih obaveza (džuma namaz), nastava počinje u 14 časova a završava u 18,55. To ne remeti nastavni proces jer petkom nije planiran 7. čas ni u prvoj ni u drugoj smjeni.