Musa Ćazim Ćatić

Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ u Tešnju je osnovana 1961. godine. Do 1971. godine je postojala kao samostalna škola potom se integrisala sa Školom sa praktičnom obukom u  zajedničku školu pod imenom „Srednjoškolski centar Tešanj“. Na kraju školske 1983/84. godine Gimnazija u Tešnju je prestala sa radom, kao i većina gimnazija u BiH.

    U jeku rata u BiH (1992.- 1995. g.) dolazi do obnavljanja rada gimnazije u Tešnju, koja od školske 1992./93. godine zajedno sa Medicinskom školom ulazi u sastav Mješovite srednje škole „Musa Ćazim Ćatić“. Ova škola je u ratnim uslovima radila uz ogromne poteškoće, ali je zahvaljujući velikom entuzijazmu prosvjetnih radnika i učenika obavljala svoju zadaću.

Odlukom Prijelaznog općinskog vijeća Tešanj  broj: 01.-V-66/95 od 29.06.1995. godine u sastavu Mješovite škole „Musa Ćazim Ćatić“ formirane su još dvije škole: Ekonomska i Trgovinska stručna škola.

Općinsko vijeće  Tešnja je svojom Odlukom broj: 1-V-100/97 od 24.06.1997. godine izvršilo transformaciju srednjih škola u Tešnju. Ovom Odlukom je Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ ponovo postala samostalna škola. Posebnom Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-611-23/98 od 02.09.1998. godine precizirana su prava Osnivača (Općina Tešanj) prema Javnoj ustanovi Gimnaziji „Musa Ćazim Ćatić“.

Skupština Zeničko – dobojskog kantona je na svojoj XXI sjednici 29.07.2004. donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača od strane Zeničko –dobojskog kantona nad školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini (broj : 01-38-15698/04; Službene novine ZDK-a broj X od 12.08.2004. godine).

Sjedište Škole je u Tešnju u ulici Patriotske lige 65. Gimnazija dijeli prostor u istoj zgradi sa Srednjom tehničkom školom i Mješovitom srednjom školom.

Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK- od 17.11.2006. godine, Škola je upisana u Registar srednjih škola i domova učenika pod rednim brojem 77/IV na strani 153. i 154. pod nazivom Javna ustanova Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ u Tešnju. Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ u Tešnju je upisana u sudski registar kod Općinskog suda u Zenici.

 Završetkom školske 2006/07. godine prestaje korištenje NPP za opću gimnaziju a od školske 2007/08. godine  koriste se  novi NPP za gimnaziju sa izbornim područjima.

    U proteklih  nekoliko godina se zadržao broj od 16 odjeljenja u Gimnaziji (po 4 u svakom razredu). Broj učenika se kreće od 330 do 390. Škola raspolaže sa osnovnim nastavnim učilima i pomagalima, opremom za pojedine kabinete,  informatičkim kabinetom i ostalim sredstvima potrebnim za normalno odvijanje odgojno-obrazovnog rada. Najveći problem u radu škole je nedostatak prostora, kabinetskog i prostorija namijenjenih za rad učeničkih organizacija, sekcija itd. U posljednjih nekoliko godina  intenzivirana je aktivnost na izgradnji nove zgrade Gimnazije u Tešnju, sa ciljem da se prikupi investiciono-tehnička dokumentacija za izgradnju objekta Gimnazije i to je jedan od prioriteta Menadžmenta i Školskog odbora. Time bi se znatno poboljšali uslovi rada i rezultati odgojno-obrazovnog procesa.