PRAVA UČENIKA

-Pravo na odgoj i obrazovanje;
-U svim aktivnostima koje se tiču učenika od primarnog značaja su interesi učenika bez obzira ko ih provodi;
-Pravo da obrazovanje u školi bude usmjereno na razvoj ličnosti djeteta, razvoj mentalnih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica;
-Pravo da bude zaštićen od svih odgovornih u školi od bilo kakvog nehumanog, ponižavajućeg, postupanja bilo od drugih učenika, nastavnog osoblja i drugih zaposlenika škole;
-Pravo da aktivno učestvuju u obrazovno-odgojnom procesu i redovno pohađaju nastavu svih oblika;
-Pravo da predlažu i organizuju proces učenja/podučavanja;
-Pravo na slobodu mišljenja;
-Pravo da traže objašnjenja pojedinih dijelova nastavne jedinke ili nastavnih jedinica u cjelini;
-Pravo na javnost ocjenjivanja i sudjelovanja u ocjenjivanju;
-Pravo prigovora na zaključnu ocjenu na kraju školske godine;
-Pravo da aktivno učestvuju u vannastavnim aktivnostima;
-Pravo da osnivaju društva, klubove, sekcije, izdaju listove, organizuju ekskurzije, izlete i sportska takmičenja;
-Srednjoškolci trebaju imati pravo na žalbu u slučaju neadekvatnog ophođenja i pravo zahtijevati disciplinske mjere u slučaju ovakvih povreda. Žalbu treba preuzeti neka nepristrana struktura.
Bilo kakva žalba preko internih ili eksternih kanala ne smije; na bilo koji način naškoditi učeniku, podnosiocu žalbe.
-Srednjoškolci imaju pravo pristupa svim vrstama informacija i znanja, bez cenzure ili bilo kakvih ograničenja.

Osnovna pravila o ocjenjivanju

-Ocjenjivanje u školi je javno. Učenik ima pravo da zna šta je dobio, ali i zašto je dobio baš tu ocjenu, i to neposredno po završetku ispitivanja i unošenja ocjene u dnevnik. Ako nastavnik odbije da obrazloži svoju odluku, učenik ima pravo da podnese prigovor na ocjenu.
-Ukoliko u odjeljenju na pismenoj provjeri znanja (zadaće, kontrolni radovi, testovi) ne zadovolji 50% učenika, nastavnik je dužan utvrditi uzroke i ponoviti provjeru.
-Ukoliko na polugodištu ili na kraju školske godine u nekom od nastavnih predmeta ili odjeljenja prolaznost bude ispod 70% škola je dužna da u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom otkrije uzroke neuspjeha i preduzme adekvatne mjere.
-Tokom jednog nastavnog dana učenik može biti ocijenjen putem usmenog provjeravanja znanja najviše iz dva nastavna predmeta.
Na jednom času, učenik srednje škole ne može dobiti više od jedne ocjene.
-Tokom jedne nastavne sedmice učenik može raditi najviše dvije pismene zadaće  predviđene nastavnim planom i programom ili dva pismena ili kontrolna rada. Tokom jednog dana učenik može imati samo jednu pismenu provjeru znanja.
-Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta predstavlja rezultat rada učenika i nastavnika u skladu sa programskim ciljevima i zadacima. Zaključna ocjena ne predstavlja aritmetičku sredinu svih ocjena datih u toku polugodišta ili školske godine, već se u obzir uzima opći utisak koji nastavnik o učeniku stiče u toku praćenja rada.
-Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj učenika ima pravo prigovora na zaključnu ocjenu. Prigovor se podnosi Nastavničkom vijeću škole, u roku od dva dana od dana saopćavanja uspjeha učenika.

Vijeće učenika                                                                                                                              
mreVUK Zeničko-dobojskog kantona
Kenan Kadribašić